مراسم تقدیر

   هیات مدیره انجمن ، طی مراسمی در روز چهارشنبه 26 دیماه 1397 در هتل  فردوسی ، از کلیه همکاران دوره قبل ، که با قبول مسئولیت در سمت های : هیات مدیره ، بازرسان ، مشاوران و کمیته های انجمن ، در  انجام امور صنفی همکاران  فعالیت نمودند ، با حضور کلیه اعضای سازمانی فعلی انجمن ،  قدردانی نموده و به نمایندگی از اعضا ، لوح های تقدیری به همکاران فوق تقدیم نمود . همچنین در ادامه مراسم  ، قدردانی ویژه ایی از بنیانگذار و پیشکسوت انجمن  ، آقای  ابوالفضل سپهرم  به عمل آورده و به اتفاق آرای اعضای حاضر در جلسه ، لقب پدر انجمن به ایشان اعطا گردید .