گزارش هیئت مدیره - شماره 1 ( دوره جدید ) - آبان 1397

 جلسات هیئت مدیره انجمن صنفی نمایندگان بیمه آسیا استان تهران در تاریخ های 30 مهر -    6 آبان -13 آبان – 20 آبان – 21 آبان – 22 آبان - 27 آبان  1397  برگزار گردید و  موارد مورد بررسی را ، به شرح ذیل به حضور محترم همکاران  می رساند .

 

 • سمت های اعضای هیات مدیره با توجه به خرد جمعی تعیین و به اطلاع اعضا رسید .
 • کارت های درمانی اعضا از اداره صدور درمان دریافت و جهت توزیع اقدام گردید .
 • حضور بازرسان محترم انجمن در کلیه جلسات هیات مدیره مورد تایید و به اطلاع ایشان رسید .
 • منعقد نمودن قرارداد با مرکز دندانپزشکی معتبر جهت استفاده اعضا در دستور کار هیات مدیره و کمیته رفاهی قرار گرفت .
 • اقدامات موثر در خصوص تهیه کارت شناسایی چند منظوره اعضا و عقد قرارداد با یکی از بانک های کشور در دستور کار قرار گرفت .
 • ترکیب هیات مدیره جدید و بازرسان طی نامه رسمی به اطلاع مدیران و روسای شعب بیمه آسیا ، انجمن شرکت های نمایندگی و کانون سراسری نمایندگان رسید .
 • اعتراض هیات مدیره ،  طبق درخواست اعضا ، در خصوص تخلف کارگزاری کد 874 به صورت کتبی به مدیریت امور نمایندگان ارسال گردید .
 • طی جلسه مشترک با اعضای هیات مدیره قبلی ، محل انجمن به همراه کلیه اسناد و مدارک مربوطه تحویل هیات مدیره جدید شد .
 • طی جلسه مشترک با تمام اعضای کمیته های شعب و تخصصی انجمن ، در خصوص امورات در دست اقدام تبادل نظر و مقدمات برگزاری انتخابات کمیته ها مورد تاکید و در دستور کار قرار گرفت .
  • طی جلسه مشترک با معاونت محترم بیمه های اموال ، مدیران محترم بیمه های اموال ، امور نمایندگان ، سرپرستی مرکز ، مناطق و شعب و امور مشتریان ، با گفتگو در خصوص مشکلات روز شبکه فروش ،  بررسی راهکارها و شیوه های برون رفت از آنها ،  تبادل نظر شد . اهم موارد به شرح ذیل اعلام می گردد :

  1- افزایش حدود اختیارات شبکه فروش

  2- به روز شدن حق بیمه بیمه نامه های بدنه

  3- تصویب نهایی قرارداد نمایندگان توسط هیات مدیره محترم بیمه آسیا

  4- اقدامات موثر در خصوص همسو شدن تشکل های صنفی

  5- توسعه روابط هیات مدیره انجمن با مدیریت امور نمایندگان طی همکاری های فی مابین 

  6- بازنگری در کارگروههای مشترک با بیمه گر و تشکیل جلسات مستمر ماهانه

  7- برگزاری کلاس های آموزشی طبقه بندی شده و کارآمد توسط انجمن

  • مذاکره با مدیریت درمان جهت تعیین کارشناس اختصاصی برای رسیدگی به پرونده خسارت اعضا
  • انتصاب منابع انسانی کمیته های تخصصی انجمن

   - برگزاری انتخابات کمیته ها طبق جدول زمان بندی شده

 

هیات مدیره انجمن