گزارش هیئت مدیره - شماره 15- دی 1395

تعداد جلسات برگزار شده در ماه  : 2  جلسه

 

 جلسه ای در دفتر جناب آقای حسینی معاون محترم مدیرعامل در توسعه بازار و شبکه فروش در مورخ 95/10/20  برگزار گردید، در این جلسه که با حضور دو تن از اعضا کانون برگزار شد از جانب همکاران درخواست الحاق انجمن صنفی تهران به کانون سراسری پیشنهاد گردید که در آن جلسه از سوی انجمن صنفی استان تهران قرار شد این پیشنهاد تحت بررسی قرار گیرد.

جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی در مورخ 95/10/28 برگزار گردید و برخی از موارد مورد بررسی در جلسه فوق بشرح ذیل بحضور اطلاع رسانی می گردد.

  • با توجه به درخواست بازرسان محترم و تبصره 2 ماده 29 اساسنامه، دفاتر و اسناد مالی انجمن صنفی در سه ماه منتهی به آذر ماه سال 95 جهت بررسی در اختیار بازرسان محترم قرار گرفت.
  • در خصوص بحث پیوستن به کانون سراسری بحث و تبادل نظر انجام و قرار شد جلساتی در این خصوص با انجمن شرکتها جهت تصمیم گیری برگزار گردد.
  • در خصوص سیستم امین بیمه تبادل نظر انجام شد.

 

سعید شمسعلی

 دبیر انجمن صنفی نمایندگان بیمه آسیا (استان تهران)