گزارش هیئت مدیره - شماره 11- شهریور 1395

 

تعداد جلسات برگزار شده در ماه  : 3 جلسه

 

1-  بررسی درخواست کمیته شرق جهت برگزاری جلسه

2- نامه تخفیف ثالث همکاران به جناب آقای دکترنورالهی

3- بررسی و ارزیابی شعب از دیدگاه شبکه فروش (عملکرد شعب)

 4- پرداخت خسارت درمان همکاران نماینده از نظر زمان پرداخت

5- دریافت لیست اعضا همکاران شعب از مسئولین کمیته ها

6- برنامه ریزی جهت انتخابات بازرسان در مورخ 95/7/5

7- دعوت از مشاوران عالی انجمن در اولین جلسه هیئت مدیره

8- بررسی صورت مالی انجمن و تحویل به بازرسان جهت قرائت در مجمع عمومی

9- بحث و بررسی مجدد در خصوص اختلاف حق بیمه بدنه ، مسئولیت ، مهندسی

10 - بحث و بررسی در خصوص مدیریت بازاریابی و فروش

  

        دبیر انجمن

    سعید شمسعلی