گزارش هیئت مدیره - شماره 10- مرداد 1395

 

تعداد جلسات برگزار شده در ماه : 1  جلسه

 

1- عدم دریافت مدارک خسارت درمان همکاران توسط دبیرخانه مرکز که پس از رایزنی مجدداً به روال گذشته برگشت

2- بررسی و توضیحات تکمیلی سایت از جانب آقای راد و معرفی سایت به مدیران بیمه آسیا

3- بررسی و بحث در خصوص اداره درمان و خسارت درمان

4- پیگیری مجدد و چندین باره تخفیف ثالث همکاران نماینده از آقایان نورالهی و صحرانورد و ...

5- تبادل نظر در خصوص عدم پاسخ گوئی تلفنهای همکاران نماینده در اداره مرکزی و شعب تهران

6- انجام آگهی دعوت مجمع عمومی عادی جهت اتتخابات بازرسان در محل سالن اجتماعات ساختمان قدس

7- بررسی و تبادل نظر در خصوص کاهش نرخ بیمه بدنه جهت خودروهای زیر 500/000/000 ریال در بیمه ایران 

 

دبیر انجمن - سعید شمسعلی