گزارش هیئت مدیره - شماره 9 - تیر 1395

تعداد جلسات برگزار شده در ماه : 2 جلسه

 

1- طی اطلاعیه ای شماره شبا همکاران نماینده دریافت و به اداره درمان اعلام شود.

2- مبلغ هزینه راه اندازی سایت انجمن اعلام که مورد موافقت اعضاء هیئت مدیره قرار گرفت.

3- در خصوص آقای مسکینی مشاور مالیاتی برای جلسه آینده قرار شد هماهنگ شود که ایشان در جلسه حضور بهم رسانند.

4- آقای شکیبا که از همکاران نماینده می باشند جهت طرح دندانپزشکی به انجمن دعوت شوند

5-  برگزاری جلسه مشترک با  انجمن صنفی کارکنان بیمه آسیا

6- پیشنهاد جلسه با امور شعب و روسای شعب که قرار شد در ابتدا دستورالعمل جدید دریافت و مطالعه گردد

7-  نحوه اعمال نرخ و صدور بیمه نامه حریق و بازدید اولیه و صدور اختیارات نمایندگان مورد بررسی قرار گیرد.

8-  مراجعه به خانم زنگنه در خصوص متفاوت بودن نظرات پزشکان در خصوص خسارت درمان

9- تهیه متن ابتدایی جهت بررسی در انجمن در خصوص همکاران نماینده که روی کار بیمه گذاران یکدیگر می روند

10-  نامه جهت آقای حاضری و رونوشت برای آقای صحرانورد جهت تخفیف ثالث همکاران نماینده

11-  قرارداد بازاریابی مورد بررسی قرار گیرد و بعد از بازنگری برای امور نمایندگان ارسال شود.

12-  مصوب گردید که آقای سپهرم و آقای حقیر و آقای ولی میرزا بعنوان مشاورین انجمن منصوب گردند .

13-  عدم همکاری پرسنل اداره درمان باعث نارضایتی همکاران شده است که قرار شد به اطلاع مدیریت مربوطه برسد.

14- آقای شکیبا جهت نمایندگان تهران طرح دندانپزشکی ارائه نمودند که مصوب گردید تا بررسی نهائی در این خصوص پس از ارائه کامل طرح از جانب ایشان مورد بررسی قرار گیرد.

15- مشکلات نرخ درمان و برخورد نامناسب اداره مرکزی نیز مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

16- ارسال نامه جهت برگشت تخفیف شخص ثالث نمایندگان

 

دبیر انجمن - سعید شمسعلی