گزارش کمیته شرق - شماره 6 - خرداد 1395

1-در مورخ 18/3/1395  با پیگیری روابط عمومی وکمیته ممتاز شرق با استقبال 50 نفر از نمایندگان ،  جلسه مالیات در سالن اجتماعات بیمه آسیا مرکزی تشکیل گردید که طی این جلسه آقای  دین پرور و آقای کربلائی(کارشناس اداره دارائی) نحوه تکمیل اظهار نامه را اموزش دادند .

2- در مورخ 24/3/1395 در جلسه ای که در مرکز برای بازدید آتش سوزی تشکیل شد اقای روشنی و  اقای استیری خدمت اقای حاضری رفته و در مورد نماینده خاصی که کلیه بیمه های ثالث را با تخفیفات غیر واقعی صادر می کرد صحبت شد و قول داده شد که ظرف 24 ساعت رسیدگی شود (که نتیجه نیزحاصل گردید)

 

مسئول کمیته شرق - علی روشنی