گزارش کمیته شرق - شماره 5 - اردیبهشت 1395

1-در مورخ 20/2/1395  محل شعبه جلسه کمیته وانجمن جهت خسارت درمان تشکیل گردید

 

مسئول کمیته شرق - علی روشنی