گزارش کمیته شرق - شماره 4 - فروردین 1395

1- در مورخ 95/1/17  جلسه ای در شعبه شرق با حضور ریاست شعبه جناب اقای خلیلی ،معاونت خانم اینانلو واعضاء کمیته وجناب آقای عامری برای عرض تبریک سال نو و بررسی مشکلات تشکیل و مشکلات رشته عمروپس انداز و کمبود نیرو در این قسمت برررسی گردید

 

مسئول کمیته شرق - علی روشنی