گزارش کمیته شرق - شماره 3 - اسفند 1394

1- لیست اسامی متقاضی شرکت در کلاس مسئولیت ساختمان  ، طبق اعلام انجمن تهیه وبرای انجمن صنفی ارسال شد که 48 نفر ثبت نام کردند

 

مسئول کمیته شرق - علی روشنی