گزارش هیئت مدیره - شماره 4 - دی 1394

تعداد جلسات برگزار شده در ماه : 1 جلسه

 

1-آقای کدخدائی ورود  آقای استیری به هیئت مدیره را  خوش آمد گفته و مسائل داخلی هیئت مدیره را برای ایشان تشریح نمودند. آقای استیری ضمن بیان تعامل فی مابین آمادگی خود را جهت هرگونه همکاری اعلام نمودند.

2-مقرر گردید با مدیر اتومبیل- امور مالی و خدمات ماشینی به جهت اقدامات نمایندگان در ایام پایانی سال جلسه ای برگزار شود.در ملاقات قرار شد انتظارات شبکه فروش بیان گردد.

 

دبیر انجمن - سعید شمسعلی