گزارش کمیته شرق - شماره 1 - دی 1394

در اولین فعالیت کمیته ،  در مورخ 94/10/23 کلاس اتوماسیون با حضور 70 نفر از  نمایندگان محترم  شرق و با حضور مهمانان همکار از کمیته مرکز و ریاست شعبه آقای خلیلی و خانم اینانلو در محلد شعبه خاقانی برگزار گردید .  در شروع جلسه آقای خلیلی و خانم اینانلو توضیحاتی در خصوص نحوه استفاده از اتوماسیون و شکل اجرایی آن و چگونگی  رابطه همکاران نماینده با پرسنل شعبه با استفاده از برنامه اتوماسیون داده شد .

تدریس و آموزش برنامه اتوماسیون  طی دعوتی که کمیته نموده بود ، توسط آقای آهنخواه انجام گردید .

 در پایان جلسه از اعضاء کمیته سابق با تقدیم لوح ،  تشکر وقدردانی شد . 

همچنین از جناب آقای اصفهانی به عنوان پیش کسوت صنف با تقدیم لوح  نیز ، قدردانی گردید

 

مسئول کمیته شرق - علی روشنی