گزارش هیئت مدیره - شماره 2 - مهر 1394

تعداد جلسات برگزار شده در ماه : 3 جلسه

 

1- اعضا کمیته فنی از طرف خانم محجوبی فرد اعلام تا دعوت های لازم انجام پذیرد.

2- نظام نامه تصویب شده برای گروه های تلگرامی به آقای راد تحویل و وظایف کمیته فنی بررسی گردید.

3- در خصوص بیمه های مسئولیت و مشکلات صدور در شعب تهران تبادل نظر شد.

4- اعلام به همکاران در خصوص اینکه ، کمیته حل اختلاف در شعب وجود دارد و وظیفه آن حل معضل فی مابین نمایندگان و کارمندان و روسای شعب است که متشکل است از رئیس شعبه، معاون صدور یا معاون خسارت ،  دو نفر از اعضا هیئت مدیره انجمن و رئیس کمیته شعبه

5- چارت سازمانی انجمن از سوی آقای راد مورد بررسی قرار گرفت و قرار شد چارت مذکور بر روی گروه های تلگرامی ارسال شود.

6-در خصوص مشکلات بیمه های مهندسی نیز بحث و بررسی انجام گرفت.

7-مصوب گردید تا انتخابات کمیته ها به صورت جداگانه و در هر شعبه مستقل برگزار گردد و آقای مهمانی و یا آقای راد هماهنگی لازم بمنظور برگزاری آن را بعمل آورند

8- در خصوص نرخ حق بیمه بدنه بحث و تبادل نظر انجام گرفت.

9- در خصوص حق بیمه سایر شرکتهای بیمه ای در رشته بدنه نیز بررسی و تبادل نظر شد

 

دبیر انجمن - سعید شمسعلی