گزارش هیئت مدیره - شماره 1 - شهریور 1394

تعداد جلسات برگزار شده در ماه : 5 جلسه

 

- تعیین  سمت های اعضا هیئت مدیره بشرح ذیل معین گردید :

. آقای محمد کدخدائی به عنوان رئیس هیئت مدیره

. آقای منوچهر آهن خواه به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره

. آقای سعید شمسعلی به عنوان دبیر

. خانم فاطمه علی پناه بعنوان خزانه دار

. آقای محمد رضا مهمانی بعنوان عضو هیئت مدیره

- تشکیل جدول زمان بندی جلسات هیئت مدیره

- تشکیل جلسه معارفه در محل انجمن و قدردانی از زحمات همکاران محترم

- اصلاح سایت انجمن

- تشکیل کمیته های شعب که مصوب شد در اواخر مهرماه و یا اوایل آبانماه انجام گردد.

- تشکیل کار گروه های مختلف و شناسائی افراد توانمند در هر رشته بیمه ای

- تشکیل گروه های تلگرامی برای نمایندگان به تفکیک شعبه و تنظیم نظام نامه مربوطه

- تحویل گزارشات و اسناد مالی توسط آقای طاهری خزانه دار دوره قبل انجمن ، به هیئت مدیره جدید و تحویل به خانم علی پناه خزانه دار دوره جدید شد.

- تهیه  نامه ای به روابط عمومی شرکت بیمه آسیا، جهت معرفی منتخبین انتخابات اخیر انجمن ، جهت درج در فصلنامه

- در خصوص انواع  رشته های بیمه ای و مشکلات آن بحث و تبادل نظر انجام شد.

- اتوماسیون پیگیری شد و قرار شد برای همه همکاران تا آخر مهرماه فعال شود و جهت آموزش اتوماسیون فیلم و عکس در قسمت پورتال بیمه آسیا گنجانده شود و طریقه استفاده بطور کامل در سایت قرار گیرد

- لیست افراد جهت آموزش عمر و پس انداز بررسی شد  . لیست مربوطه مشکل بوده که مشکلات آن به امور نمایندگان اعلام و درخواست بررسی مجدد شد.

- با توجه به فشارهای شرکت بیمه جهت ثبت شماره حساب، نماینده های همکار در خصوص واریز خسارت های درمان تا مورخ 94/7/1 طی نامه ای از مدیریت مالی مهلت 45 روزه برای جمع آوری اطلاعات مورد نظر همکاران درخواست گردید.

- پیشنهاد نشر یک نشریه و یا هرگونه موارد مشابه به مطرح که عنوان گردید اگر با یک برنامه مدون طویل المدت با اطلاعات کافی و مناسب باشد در خصوص آن تصمیم اتخاذ خواهد شد.

- برای تشکیل کمیته روابط عمومی از آقای راد جهت تصدی آن دعوت بعمل آمد و معین گردید تا ایشان حیطه فعالیت خود را به هیئت مدیره اعلام تا نظر نهائی اعلام شود.

- مصوب شدن گروههای تلگرامی جهت شعب بطور مستقل و مسئولیت کنترل هر گروه با روسای محترم هر کمیته و طراحی نظام نامه جهت گروههای تلگرامی

- مصوب گردید تا مشاور حقوقی انجمن جناب آقای احمد سلطانی فرد در جلسات حضور بهم رسانند.

- طی حکمی آقای محمد راد  به عنوان مسئول روابط عمومی انتخاب شدند و همچنین ایشان حیطه فعالیت خود را اعلام و انتظارات انجمن از مسئول کمیته روابط عمومی بیان گردید. و ایشان بیان نمودند چند وجهی بودن وسایل اطلاع رسانی باعث سردرگمی نمایندگان می شود و باید پیگیر راه کار جدید و مناسب باشیم . ضمناً مصوب گردید در صورت نیاز اعضا کمیته روابط عمومی از سوی آقای راد به هیئت مدیره معرفی گردد.

- با حضور اعضا کمیته های انجمن ، ضمن قدردانی از زحمات اعضای کمیته های انجمن  در دوره قبل هیئت مدیره مصوب گردید تا زمان انتخابات کلیه کمیته ها کمافی السابق به همکاری خود با انجمن ادامه دهند.

- مصوب گردید جلسات هیئت مدیره هر دو هفته یکبار منعقد و زمان تشکیل از ساعت 14 و با حضور 3 نفر از اعضا هیئت مدیره رسمیت یابد.

- مصوب گردید تا مسئولیت کمیته فنی به سرکار خانم محجوبی فرد سپرده شود و نفرات مورد نظر خود را اعلام تا هیئت مدیره اظهارنظر نهائی را نماید. قرار شد کمیته فنی در دو قالب اموال و اشخاص تشکیل و دسته بندی شود.

-  آقای راد مدل اجرائی و وظائف روابط عمومی را بطور بسیط در فلوچارت کامل برای هیئت مدیره توضیح دادند.

- آقای کدخدائی مواضع انجمن تهران را جهت حضور در جلسه مشترک با انجمن شرکتها که هماهنگی به منظور ملاقات با مدیرعامل بیمه آسیا است را بشرح زیر بیان نمودند.

. عدم نظرخواهی از انجمن قبل از صدور بخشنامه ها

. عدم پذیرش ریسک های حریق و مشکلات عدیده مدیریت های مسئولیت و مهندسی

. رقابت ناسالم در اعلام نرخ های عجیب بیمه گران رقیب     

 

دبیر انجمن - سعید شمسعلی