اطلاعیه شماره 5 - مسئولیت های تفویض شده هیئت مدیره

با سلام ، همکاران محترم

مسئولیت های تفویض شده هیات مدیره انجمن به شرح ذیل اعلام می گردد :

 

رئیس هیئت مدیره : آقای محمد کدخدایی

نایب رئیس : آقای منوچهر آهن خواه

دبیر : آقای سعید شمسعلی

خزانه دار : خانم فاطمه علی پناه

عضو هیئت مدیره : آقای محمد مهمانی

 

انجمن صنفی نمایندگان بیمه آسیا