برگزاری جلسه کمیته شرق

در راستای عمل به وظایف محوله و توسعه امور صنفی و تبیین اهداف انجمن و کمیته در مورخ 97/9/20  با دعوت از تعدادی از همکاران شعبه ، کمیته شرق دومین جلسه خود را تشکیل داد . در این جلسه با تبادل آرا بین اعضا در خصوص موارد مطروحه ، برنامه های مد نظر طراحی و اقدامات اولیه انجام گرفت . امید است با برنامه ریزی کمیته و همکاری و مشارکت اعضا ، روابط متقابل توسعه یافته و شاهد رسیدن به اهداف مورد نظر جمعی باشیم .