انتصاب مشاوران و مسئول کمیته رفاهی انجمن

 در جهت تامین منابع انسانی ساختار انجمن و اقدامات هدفمند نسبت به رفع چالش های نمایندگان ، هیئت مدیره اقدام به انتصاب احکام ذیل نموده است . با آرزوی توفیق در انجام امور محوله انتصابات به شرح ذیل اعلام می گردد :

 

مشاور عالی هیئت مدیره  : جناب آقای ابوالفضل سپهرم

 

مشاور عالی هیئت مدیره  : جناب آقای حجت حقیر

 

مشاور عالی هیئت مدیره  : جناب آقای جواد ولی میرزا

 

مسئول کمیته رفاهی : سرکار خانم زکیه بیگم ناطقیان