برگزاری جلسه مشترک کمیته فنی انجمن با مدیریت عمر و پس انداز بیمه آسیا

  جلسه مشترک کمیته فنی انجمن  با مدیریت محترم عمر و پس انداز بیمه آسیا  و معاونین و روسای ادارات در مورخ 2 دی 94 در محل انجمن صنفی نمایندگان استان تهران تشکیل گردید .

 

برای مطالعه شرح گزارش جلسه می توانید به اطلاعیه شماره 27  مراجعه فرمایید .