انتصاب مسئولین کمیته های فنی ، حقوقی و روابط عمومی انجمن

بعد از تشکیل مجمع عمومی و برگزاری انتخابات در مورخ ۲۴ مرداد ۱۳۹۴ و مشخص شدن اعضای هیات مدیره و بازرسین ( هیات مدیره برای ۳ سال و بازرسین برای ۱ سال ) و جمع بندی نظرات ، در خصوص اصلاح و ایجاد امور مربوط ، تصمیم گیری هایی از لحاظ ساختاری نموده و نمودار سازمانی انجمن مصوب و تاکنون در جهت تامین منابع انسانی ساختار فوق ، اقدام به انتصاب همکاران نموده که احکام مربوط در این خصوص رابه اطلاع ميرساند. هیات مدیره امیدوار است با جمع آوری نظرات و ایده های همکاران و اقدامات هدفمند نسبت به رفع چالش های موجود اقدام نموده تا دست آورد های انجمن را توسعه داده و با مشارکت تمامی همکاران بتواند در جهت پیشرفت امور مربوط به نمایندگان محترم ، قدم های استواری بر دارد.

احکام صادره هیات مدیره  :

مسئول کمیته فنی : خانم سولماز محجوبی فرد

مسئول کمیته حقوقی :  آقای احمد رضا سلطانی فرد

مسئول روابط عمومی: آقای محمد فیروز فلاح راد