بازنشستگی مدیریت محترم امور نمایندگان


بازنشستگی فصل نوینی از زندگی و آغازی برای زندگی با شیوه‌ها و ایده‌های جدید است ،

جناب آقای احمد صحرانورد ،

اکنون که به افتخار بازنشستگی نایل آمده اید ، شایسته است از زحمات بی دریغ ، همکاری های ارزشمند و اهتمام ویژه جنابعالی در طول مدت خدمت نسبت به نمایندگان و شبکه فروش ، تشکر و قدردانی می نماییم   امید است در پرتو عنایات حق همواره در کلیه شئون زندگی موفق باشید .