برگزاری جلسه کارگروه مشترک مالی

در مورخ 4 اسفند 1398 جلسه کارگروه مالی در دفتر مدیریت با حضور مدیریت محترم آقای افتخاری ، معاونت محترم آقای محمودی و اعضای کارگروه مشترک انجمن های صنفی شرکتهای نمایندگی و استان تهران برگزار شد .

اهم موارد مطرح شده در جلسه به شرح ذیل اعلام می گردد :

1- سود مشارکت در منافع نمایندگان بر اساس آیین نامه 83 محاسبه گردیده و طبق ضوابط تا پایان سال 97 پرداخت می گردد .

2- اعضای کارگروه پیشنهاد نمودند که از سال آینده در نحوه محاسبه و ضوابط پرداخت سود مشارکت باز نگری شده و با تعامل دو جانبه در جلسات کارگروه بررسی بیشتری شود .

3- در خصوص افزایش مهلت تحویل اسناد مدت دار گفتگو و تبادل نظر شد .

4- پیرو همکاری سال گذشته مدیریت با شبکه فروش ، محدودیت تحویل اسناد مدت دار بیمه نامه های پایان سال برداشته خواهد شد .

5- در خصوص افزایش مهلت تسویه چک های برگشتی تبادل نظر گردید .

6- در خصوص افزایش میزان صندوق ها با توجه به افزایش حق بیمه ها ، گفتگو و تبادل نظر شد .