برگزاری جلسه کارگروه مشترک بیمه های مسئولیت

در مورخ 98/11/28 جلسه کار گروه  مشترك بیمه های مسئولیت با حضور مدیریت محترم ، آقای مومن زاده و معاونین محترم آقای غفاری ، خانم قربانی ، آقای نور محمدی و اعضای کار گروه صنفی آقایان استیری ، دین پرور ، آهنخواه و طهماسب میرزا برگزار شد . در این جلسه مشکلات نمایندگان  مطرح  و در خصوص آنها گفتگو و تبادل نظر گردید و در پایان صورت جلسه ایی تنظیم و به تایید طرفین رسید .