برگزاری جلسه کارگروه مشترک بیمه های باربری


 جلسه کارگروه بیمه باربری در روز شنبه ۱۹ بهمن نودو هشت در دفتر مدیریت بیمه باربری با حضور مدیر محترم آقای آقاجانی و معاونین محترم آقایان الهی نیا و صادقی و اعضای کارگروه آقایان استیری ، دین پرور و آقای آهن خواه برگزار گردید.

آقای آقاجانی ضمن خوشامدگویی و استقبال از استمرار جلسات ، مطالبی را در خصوص فعالیت بیشتر شبکه فروش در تولید بیمه نامه های باربری صادراتی که از رونق بازار نسبی برخوردار میباشد بیان نمودند و با توجه به صادرات فرآورده های پتروشیمی ، همکاران نماینده را برای فعالیت در این حوزه ترغیب نمودند.

پس از آن معاونت ایشان در بیمه مسئولیت حمل و نقل نیز انتظارات خود را جهت فعالیت بیشتر و گسترده شبکه فروش در این زمینه ابراز نمودند.

پوشش عوارض گمرگی و سود بازرگانی بر روی بیمه های باربری وارداتی از دیگر پیشنهاداتی بود که آقای آقاجانی جهت پوشش های کامل تر و تولید حق بیمه مناسب در این زمینه ابراز نمودندکه مورد توجه قرار گرفت
.
صحبت هایی در خصوص گشایش اعتبار از طریق بانکهای خصوصی بعنوان ذینفع و کارگزار شد و خواستار پرداخت کارمزد بر روی بیمه های باربری خارج از چهارچوب بیمه های مرهوناتی نمودیم که مقرر شد در این زمینه بررسیها انجام و نتایج اعلام گردد.

پیشنهاد دیگر از طرف کارگروه نیز ، موضوع بازدید از کالای تحت پوشش بیمه باربری داخلی عنوان شد تا تسهیلاتی جهت تسریع در امور لحاظ گردد و مدیریت بیمه های باربری اعلام نمودند مراتب را بررسی و دستور العملی در این مورد ارائه خواهند داد.