جلسه فصلی هیات مدیره با کمیته های انجمن

دهمین جلسه مشترک هیات مدیره با کمیته های انجمن ، بازرسان و مشاوران  و دومین جلسه فصلی با کلیه اعضای کمیته ها در مورخ 98/6/11  ازساعت 17 الی 20 در محل انجمن برگزار گردید. در این جلسه عملکرد هیات مدیره و کمیته ها بررسی و طبق سنت ماهانه ، گزارشات کتبی طرفین ارائه و مورد تبادل نظر قرار گرفت .همچنین برنامه های انجام شده ، مورد ارزیابی قرا گرفته و با تایید نقاط قوت اجرای برنامه ها ، بر ضرورت توسعه عملکرد ها تاکید گردید . ضمنا برنامه های در دست اقدام مطرح و با اتکا به خرد جمعی اعضای حاضر در جلسه ، انجام آنها در دستور کار هیات مدیره قرار گرفت .  همچنین  از روسای کمیته ها در خواست گردید با توسعه برنامه ریزی ، در ایجاد انگیزه برای افزایش مشارکت همکاران در ارتباط با انجمن ، حداکثر تلاش را انجام داده تا با افزایش مشارکت عمومی اعضا ، دستیابی به اهداف مد نظر میسر گردد . مشاوران عالی انجمن نیز رهنمود های خود را در این خصوص ارائه و عملکرد انجمن را طی 10 ماه گذشته دوره جدید هیات مدیره ، موفقیت آمیز و قابل توجه ارزیابی نمودند .