جلسه هیات مدیره با مدیریت امور شعب ، سرپرستی منطقه یک و روسای شعب تهران

پیرو دعوت هیات مدیره انجمن صنفی تهران ، در روز شنبه 98/5/5جلسه ایی با حضور مدیریت امور شعب و مناطق ، سرپرستی منطقه یک ، معاونت سرپرستی و روسای شعب تهران در محل انجمن برگزار گردیدقبل از این ، هیات مدیره انجمن طی درخواست از روسای کمیته های شعب ، خواستار بیان مشکلات و چالش های نمایندگان در سطح شعب استان تهران شده بود .موارد ، در جلسه فوق الذکر به مدت 3 ساعت مطرح و خصوصا بر روی این موضوع که حتی الامکان شعب از یک خط مشی معین و مورد توافق پیروی نمایند ، تاکید گردید  .روسای شعب نیز نظرات خود را بیان نمودند که در نتیجه طرفین حاضر در جلسه توافق نمودند ، تلاش خود را در مسیر رفع موانع و اشکالات مطروحه به عمل آورند .

ضمنا مقرر گردید در بعضی از شعب که نمایندگان مشکلات بیشتری دارند در محل همان شعبه ، هیات مدیره انجمن ، رئیس و اعضای کمیته انجمن و معاونت سرپرستی ، جلساتی را در حضور رئیس شعبه تشکیل و مشکلات و نارسائی ها را بررسی و حل و فصل نمایند. در پایان این نشست ،  طبق نظر موافق حضار ، برگزاری جلسه را موفقیت آمیز دانسته و خواستار ادامه برگزاری جلسات به صورت مستمر و دوره ایی در آینده شدندجزییات موارد مطروحه ، طی صورت جلسه ایی تنظیم  و به اطلاع مدیریت امور شعب ،  روسای شعب و کمیته های شعب انجمن خواهد رسید .