تقدیر از کمیته های برتر شعب

جلسه سی ام هیات مدیره در مورخ 98/4/2 با حضور کمیته های  انجمن تشکیل و پس از گفتگو و تبادل آرا درخصوص پیشبرد امورات صنفی اعضا طبق سنت هر ماه ، از کمیته های انجمن به علت همکاریهای موثر در زمینه فعالیت های صنفی ، خصوصا جمع آوری لیست بیمه درمان نمایندگان ، سپاسگزاری و از سه کمیته برتر  شرق ، آزادی ، پانزده خرداد ، قدردانی نموده  و پدر انجمن ، جناب آقای سپهرم ، لوح تقدیر به کلیه اعضای  کمیته های فوق اهدا نمودند .