علی اصغر استیری

علی اصغر استیری#رئیس هیات مدیره

رئیس هیات مدیره

سید محمد محسن دین پرور

سید محمد محسن دین پرور#نایب رئیس

نایب رئیس

محمد فیروز فلاح راد

محمد فیروز فلاح راد#دبیر

دبیر

جواد ولی میرزا

جواد ولی میرزا#خزانه دار

خزانه دار

بهمن مهرآیین

بهمن مهرآیین#عضو هیات مدیره

عضو هیات مدیره

مهدی هنرور

مهدی هنرور#بازرس

بازرس

عبدالله بوبه رژ

عبدالله بوبه رژ#بازرس

بازرس